Wywiad z wampirem, czyli co o budowlance ma do powiedzenia sztuczna inteligencja?

,

Tagi:


W ciągu ostatniego tygodnia kilka osób zwróciło moją uwagę okazując podziw dla wyników rozmów z ChatGPT, czyli sztuczną inteligencją ze stajni Elona Muska. Nie ukrywam, że na początku byłem dość sceptyczny, ale po kilku wstępnych próbach i uzyskaniu całkiem kompetentnych odpowiedzi postanowiłem podzielić się doświadczeniem z czytelnikami.

Niniejszy wywiad w 100% stanowi zapis odpowiedzi udzielonych przez AI na zadane przeze mnie pytania. O ile film (Wywiad z wampirem) z 1994 (pomijając to, że jest fikcją) stanowił zapis doświadczeń bohatera zebranych na przestrzeni dziejów, w naszym przypadku bohater czerpie moc z całej wiedzy dostępnej w Internecie. Jaki robi z niej użytek każdy może ocenić sam. Sam wywiad jest dość długi, zatem do poszczególnych pytań prowadzą linki poniżej. Zapraszam również do podsumowania na samym końcu.

Scharakteryzuj wyzwania budownictwa

Czy budownictwo jest efektywne?

Jak zwiększyć efektywność budownictwa?

Co to są zaawansowane systemy zarządzania projektami budowlanymi?

Czy lean construction może usprawnić budownictwo?

Z jakich narzędzi korzysta lean construction?

Wyjaśnij mapowanie strumienia wartości

Czy lean construction ma jakieś wady?

Jakie inne podejścia do zarządzania w budownictwie poza lean construction mozna stosowac?

Podsumowanie autora


dr bartek: Scharakteryzuj wyzwania budownictwa.

ChatGPT: Wyzwania w budownictwie mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj budynku, dostępność surowców i technologii, a także kwestie ekonomiczne i środowiskowe. Poniżej wymienię kilka przykładowych wyzwań, które mogą pojawiać się w branży budowlanej:

 • Ograniczenia finansowe: budowa nowych obiektów i remonty istniejących budynków wymagają dużych nakładów finansowych, a dostępność środków może być ograniczona, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
 • Dostępność surowców: niektóre materiały budowlane, takie jak drewno lub kamień, mogą być trudno dostępne w niektórych rejonach lub wymagają sprowadzenia z dalekich miejsc.
 • Kwestie związane z ochroną środowiska: budownictwo może mieć negatywny wpływ na środowisko, na przykład poprzez emisję szkodliwych substancji lub zużycie dużych ilości energii. W związku z tym, w wielu krajach obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska w branży budowlanej.
 • Zmiany technologiczne: branża budowlana jest stale rozwijająca się dzięki postępowi technologicznemu, co oznacza, że pracownicy muszą być stale aktualizować swoje umiejętności, aby móc korzystać z najnowszych technologii.
 • Zmiany prawne: przepisy dotyczące budownictwa mogą się zmieniać, co oznacza, że firmy budowlane muszą stale monitorować aktualne przepisy i dostosowywać swoje działania do nich.

dr bartek: Czy budownictwo jest efektywne?

ChatGPT: Trudno ogólnie stwierdzić, czy budownictwo jest efektywne, ponieważ jest to pojęcie względne i zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj budynku, dostępność surowców i technologii, a także kwestie ekonomiczne i środowiskowe. W niektórych przypadkach budownictwo może być bardzo efektywne, na przykład dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, które pozwalają na szybką i sprawną realizację budowy lub remontu budynku. W innych przypadkach budownictwo może być mniej efektywne, na przykład z powodu braku dostępności odpowiednich surowców lub nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ogólnie rzecz biorąc, aby budownictwo było efektywne, ważne jest, aby dostosować je do lokalnych warunków i wymogów, a także stosować odpowiednie technologie i materiały budowlane.

dr bartek: Jak zwiększyć efektywność budownictwa?

ChatGPT: Istnieje wiele sposobów na zwiększenie efektywności w budownictwie, w zależności od konkretnej sytuacji. Oto kilka pomysłów:

 • Zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, które pozwalają na szybsze i bardziej efektywne wykonanie prac budowlanych.
 • Wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania projektami budowlanymi, które pozwalają lepiej planować i koordynować prace budowlane.
 • Wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań, takich jak ogrzewanie i wentylacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.
 • Stosowanie recyklingu i wykorzystywanie surowców wtórnych w procesie budowy, co pozwala na ograniczenie ilości odpadów i zmniejszenie wpływu na środowisko.
 • Zapewnienie wysokiej jakości projektów i dokumentacji budowlanej, co pozwala uniknąć błędów i opóźnień w realizacji prac budowlanych.

dr bartek: Co to są zaawansowane systemy zarządzania projektami budowlanymi?

ChatGPT: Zaawansowane systemy zarządzania projektami budowlanymi to specjalistyczne oprogramowanie, które służy do planowania i koordynowania prac budowlanych. Tego typu systemy pozwalają na szybkie i efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami projektu budowlanego, od planowania i harmonogramowania prac po zarządzanie zasobami i kontrolę jakości. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie ryzykiem i unikanie opóźnień w realizacji projektu. Zazwyczaj zaawansowane systemy zarządzania projektami budowlanymi są dostępne jako oprogramowanie chmurowie, co pozwala na dostęp do danych z dowolnego miejsca i umożliwia współpracę zespołu projektowego.

dr bartek: Czy lean construction może usprawnić budownictwo?

ChatGPT: Tak, podejście lean construction może znacząco usprawnić proces budowy i przyczynić się do zwiększenia efektywności w budownictwie. Lean construction to filozofia zarządzania projektami budowlanymi, która opiera się na zasadach lean manufacturing i polega na eliminacji marnotrawstwa w procesie budowy poprzez ciągłe doskonalenie procesów i współpracę wszystkich uczestników projektu. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie większej efektywności, szybszego wykonania prac budowlanych i zmniejszenie kosztów projektu. Wdrożenie podejścia lean construction wymaga jednak zaangażowania i wiedzy ze strony całego zespołu projektowego, a także odpowiednich narzędzi i technologii.

dr bartek: Z jakich narzędzi korzysta lean construction?

ChatGPT: Podejście lean construction wykorzystuje szereg specjalistycznych narzędzi i technik, które pozwalają na efektywne zarządzanie projektem budowlanym i eliminację marnotrawstwa. Oto kilka przykładowych narzędzi, które mogą być wykorzystywane w ramach lean construction:

 • Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) – narzędzie służące do identyfikacji i analizy procesów w projekcie budowlanym, w celu zidentyfikowania miejsc marnotrawstwa i opracowania planu ich eliminacji.
 • Diagramy Ishikawy (Ishikawa Diagrams) – narzędzie służące do analizy przyczyn zdarzeń w projekcie budowlanym, w celu identyfikacji źródeł problemów i opracowania działań zapobiegawczych.
 • Zasada 5S – metoda zarządzania, która polega na uporządkowaniu i ulepszeniu procesów w projekcie budowlanym, w celu poprawy jakości i efektywności.
 • Kanban – narzędzie służące do planowania i koordynacji przepływu materiałów i informacji w projekcie budowlanym, w celu umożliwienia ciągłego doskonalenia procesów i unikania zatory.
 • Zwinne metody zarządzania projektami (Agile Project Management) – metoda zarządzania projektami, która polega na elastycznym i iteracyjnym podejściu do realizacji projektu budowlanego, w celu lepszej adaptacji do zmieniających się warunków i wymagań.

dr bartek: Wyjaśnij mapowanie strumienia wartości.

ChatGPT: Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping) to narzędzie służące do analizy i optymalizacji procesów w projekcie budowlanym. Polega na szczegółowym zmapowaniu wszystkich etapów procesu budowy, od momentu złożenia zamówienia na materiały i wyposażenie po wykończenie budynku i jego oddanie do użytku. Mapowanie strumienia wartości pozwala na wizualizację całego procesu i umożliwia identyfikację miejsc marnotrawstwa i strat wydajności. Dzięki temu możliwe jest opracowanie planu eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji procesów, co pozwala na zwiększenie efektywności i skrócenie czasu realizacji projektu budowlanego.

dr bartek: Czy lean construction ma jakieś wady?

ChatGPT: Jak każde podejście zarządzania, również lean construction ma pewne wady, które należy wziąć pod uwagę przy jego stosowaniu. Oto kilka przykładowych wad lean construction:

 • Wymaga odpowiedniej wiedzy i zaangażowania ze strony całego zespołu projektowego, co może być trudne do osiągnięcia w przypadku dużych i złożonych projektów budowlanych.
 • Wymaga odpowiednich narzędzi i technologii, które nie zawsze są dostępne lub nie są w pełni wykorzystane przez wszystkich uczestników projektu.
 • Może wymagać dużych nakładów finansowych na szkolenia i wdrożenie nowych narzędzi, co może być trudne do uzasadnienia ekonomicznie w przypadku mniejszych projektów.
 • Może być trudne do zastosowania w przypadku projektów z dużą liczbą zmian i niepewności, ponieważ wymaga elastyczności i zdolności szybkiej reakcji na zmiany.
 • Może nie być w pełni zgodne z istniejącymi przepisami i standardami w branży budowlanej, co może utrudniać lub uniemożliwiać jego stosowanie w niektórych sytuacjach.

dr bartek: Jakie inne podejścia do zarządzania w budownictwie poza lean construction mozna stosować?

ChatGPT: Oprócz podejścia lean construction, w budownictwie stosuje się również inne podejścia do zarządzania projektami budowlanymi. Oto kilka przykładów:

 • Podejście klasyczne – polega na tradycyjnym, hierarchicznym zarządzaniu projektem budowlanym, w którym dużą rolę odgrywa planowanie i kontrola każdego etapu procesu budowy.
 • Podejście zwinne – opiera się na elastycznym i iteracyjnym podejściu do realizacji projektu budowlanego, w którym priorytetem jest szybka reakcja na zmiany i wymagania klienta.
 • Podejście zorientowane na proces – skupia się na optymalizacji i doskonaleniu procesów w projekcie budowlanym, w celu zwiększenia efektywności i jakości.
 • Podejście zorientowane na projekt – koncentruje się na realizacji projektu budowlanego w terminie i zgodnie z wymaganiami klienta, bez względu na koszty i problemy pojawiające się w trakcie procesu budowy.
 • Podejście kombinowane – łączy w sobie cechy kilku podejść, tworząc indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb danego projektu budowlanego.


Powrót do początku

I tak dalej i tak dalej. Podobny wywiad przeprowadziłem w języku angielskim. Zauważyłem, że wypowiedzi w języku angielskim są bardziej obszerne i wyczerpujące. Wydawało mi się również, że bardziej się z nimi zgadzam. Z jednej strony nie dziwi, z drugiej fakt, że można pogawędzić ze sztuczną inteligencją po polsku to już całkiem sporo zważywszy, że nauka naszego języka zajęła Siri 5 lat (2011- 2016 wg ChatGPT).

Co dalej? W poście z 8/11/2022 Rafał wieszczył „Koniec zawodu projektanta”. Jeżeli byłem w stanie uzyskać w miarę kompetentne odpowiedzi na pytania z naszej dość niszowej dziedziny (jak wspomniałem po angielsku były one kompetentniejsze), a istnieją już systemy potrafiące same się programować, to wydaje się, że scenariusze opisane przez Rafała są bliżej niż nam się wydaje. Cytując Williama Gibsona: przyszłość już tu jest, tylko nie jest równomiernie rozłożona (the future is already here, it is just not evenly distributed). Sam ChatGPT nie jest bez wad i robi błędy o czym świadczy ostatnia decyzja o banowaniu go przez Stack Overflow.

A wspominając nierównomierne rozłożenie przyszłości, są już przymiarki jak ten post na Twitterze, które faktycznie mogą zagrozić/ wesprzeć projektantów. Kiedy tego typu rozwiązania wejdą do użytku codziennego? Myślę, że w zaciszu laboratoriów są już używane i ci, którzy z nich korzystają widzą w tym przewagę konkurencyjną. Zatem po co się tym chwalić, jeśli można sobie zasadniczo przyspieszyć pracę i zgarnąć premię za innowacyjność?

Zapraszam do dyskusji.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *